چه جوئی ؟!...سرده ی ف.شیدا  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 14 آبان‌ماه سال 1388

 

 

دل که ویران شود ازعشق، چه جوئی تو در او؟!
عشق، ویران بکند خانه ی شاهانه ، نکو !
رو به صحرای طلب ، یوسف دل مانده به چاه
بیش ازاین رو به بیابان تومرو ، یارمجو !
پای دلدادگی وعشق چه غم بود وچه درد
آه شیدا شده دل ،قصه ی دلدار مگو!
خارها درسفر عشق ، به قلب و..دل و روح
تا به دریای محبت ، دل ما رفت ، فرو!
عاقبت ،قصه ی عشقی که بّود خوش ،چه بود؟!
هرکه عاشق شده ...در خون دلی کرده وضو!!
 

سه شنبه 12 آبا ن 1388 

 

فرزانه شیدا 

   Farzaneh Sheida