درست همین دَربود!...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 24 اسفند‌ماه سال 1388

 

____درست همین "دَر" بود... ____
درست آمدی همین در بود
ازهمین دَر میتوانستی
پا بداخل بگذاری
ازهمینجا میتوانستی
نشانه ی عشق وتنفررا
برای همیشه در
قلبم به تثبیت برسانی

درست آمدی
 ...

به شیوائی ...به زیبائی
اینهمه دنبال دویدنها
از شعرواحساس گفتن ها
خودفداکردنها
جان نثار کردنها
...آه...
درست به درون آمدی
همین "دَر" بود
 نمیدانستی اما ...هرگز

هیچگاه... مهرت
به باورم نرفت 


....قلبم...
همواره ازتو دوری میجُست
امروز میدانم چرا...
ومن اما...
 دَری برتو گشودم
که راستی وصداقتت را
بین آب وآتش  

بیآزمایم
 ...

تاامروز
کبریتی دردست
پای شعله ی دلم
ایستادی ومیخندی
بخند درباور خود
بر حماقت من
درست وارد شدی
... آری...

برای من یار ,"محبت "بود
دوستی ,"مهربانی"
وتواما... اگرچه  

واژه , واژه
مرا میخواندی
که دریابی .... کدامین دَر
دَرب وُرود توست
درست بدرون آمدی
همین دَر بود
که دلسوخته ای را
که" دوری" می جُست ,تا" یاری"
درآتشفشان حقارتهای درون خودت
بسوزانی
 من سوختم...آری ...ولی ...
هنوز هم نمیدانی
دلسوختگی تو
چگونه خواهد بود
 ...

هنوز هم نمیدانی
نه...نمیدانی...
دَرب ورودی واقعی
به درونِ دلِ من
این نبود 

..
تو دَرب خیانت رازدی
من نیزبازگشودم , دَری را
که میدانستم
تنها تو ..وفقط تو
ازآن به درون
خواهی آمد... وآمدی
چطور باور کردی... که من
درخانه حقارت وخیانت
خانه کرده ام؟ 

...
چطور باورکردی که مرا
به اینگونه میتوانی سوخت
وباز هم... 

 ماندگار خواهم بود
وتونیز؟!
باشد,...بازهم خیال کن
بازهم خیال کن :من احمقم
همانگونه که خودرا
باورکردی که
بسیارهشیاری
وقتی که نمیدانی
...هنوز...نه...
هنوزنمیدانی
کدامین دَر رازدی
ونمیدانی هرگز  

درهای واقعی  

برتودمی نیز بازنشد
تا داخل شوی
...اما...
درست به درون آمدی
همین دَر بود!!!
امادرخیال تو...در"تنفر من"...
تاهمیشه ی "بودن "
از"تو"تا ابد! 

...
دقیقا,درست
به درون آمدی
همین دَربود...
که میشد درآن
تراشناخت
درست همین دَربود!
 

____فرزانه شیدا-۲۴اسفند/1388 ____ 

پانزده مارس۲۰۱۰