باغبان  چاپ
تاریخ : جمعه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1389

 

 

 

در اینجا باغبانی هست وگلهائی...

که از او میدمد هردم

شکوفا گلشنی دیگر به بودن ها!

همان اورا ستایش میکنم زیرا

تواند گلشن باغ شقایق را

زرنگ سرخ وزیبایش

به رنگ دیگری ....در دم... بیآمیزد!

شکوفا گلشنی باید دراین باغی

که در آن زندگی رنگین تر از....

هر دیدگانی...

رنگ می گیرد!

واز او در دم بودن...

نگاهی را طلب دارم

که بتواند به شیرینی

بدارد دوست!!!

 

سروده فرزانه شیدا