ما ز یاران....  چاپ
تاریخ : دوشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1387
 
امروز تفأ لی داشتم  بر کتاب حافظ
  
وچنین شد:
 
ما ز یاران چشم یاری داشتیم...
 
خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم!!
 
...(حافظ)..
 
 وچنین بر لب آمد که:
 
ما زیاران چشم  یاری   داشتیم
 
خود غلط بود  آنچه ما پنداشتیم
 
بر  قّلوب  هر که   بوده    آشنا
 
دانه ی  مهر  و محبت  کاشتیم
 
لیکن  از این مزرع سبز فلک
 
حاصل  از خار جفا   برداشتیم!!
 
آری  اندر باغ  ما  خاری  دمید
 
وه که  خارستان  زآن  افراشتیم
 
سکه ی  نامردمی را  در فریب
 
سکه ی  مهر و وفا  انگاشتیم!!!
 
کودک دل را دراین کهنه خراب
 
بر سر بازار  غم ،  بگماشتیم !!!
 
بر سر بازار  غم ،  بگماشتیم !!!
 
سروده ی:فـرزانه  شـیدا دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۷